L’ideari

Pretenem una formació integral de l’alumnat, assumint la responsabilitat de col·laborar amb les famílies en l’educació dels/de les ciutadans i ciutadanes del futur.

Per aconseguir aquesta formació integral és necessari que els/les alumnes:

• Adquireixin procediments i tècniques i siguin capaços d’adquirir habilitats i competències, base de la majoria d’aprenentatges a infantil i primària perquè són la porta d’accés a la informació.

• Aprenguin determinades actituds, valors i normes per tal que les puguin aplicar en el seu dia a dia i siguin capaços d’adaptar-se a les diferents situacions.

• Adquireixin determinats conceptes i/o sistemes conceptuals.

A l’escola fem molt d’èmfasi en:

Per aconseguir aquesta formació integral és necessari que els/les alumnes:

• L’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura.

• La incorporació de les noves tecnologies en el treball quotidià i a l’aula.

• La participació en el projecte d’Escoles Verdes, amb la intenció de sensibilitzar sobre la necessitat d’un progrés sostenible del nostre planeta.

• La integració de les sortides i de les colònies en el currículum per a aconseguir un ensenyament més vivencial i enriquidor.

• L’aprenentatge i integració de les llengües estrangeres en el currículum (Projecte Plurilingüe).

• L’aprenentatge dels continguts de l’àrea de matemàtiques a partir de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples (EntusiasMat i Ludilletres).

• Metodologia activa. Actualment estem en un moment de canvi metodològic i es promou que el/l’ alumne/a sigui el protagonista del seu propi aprenentatge. Per aconseguir aquest objectiu:

     – Anem ampliant les hores de treball cooperatiu.
     – Fem una avaluació competencial.

A l’escola oferim l’atenció a la diversitat de ritmes, nivells i estils d’aprenentatge incorporant activitats individuals i en grups.

La nostra metodologia incorpora treball en grups reduïts en diferents àrees: lectoescriptura, matemàtiques, català, anglès, informàtica…

Al nostre centre impliquem als nostres alumnes en la gestió i resolució de conflictes entre iguals mitjançant la mediació a secundària.

Som escola de pràctiques.
Col·laborem amb les Universitats amb conveni amb el Departament d’Ensenyament en la formació dels futurs docents. Estem reconeguts com a centre formador de pràctiques dels graus de mestre i del màster de formació del professorat.