Com i què treballem

Educació emocional

L’Educació Emocional, com a eix transversal a l’escola, té la finalitat de desenvolupar en els/ les alumnes la Intel·ligència Emocional, entesa com l’habilitat per prendre consciència de les pròpies emocions, de les emocions dels altres i també de ser capaç de regular-les. A través d’aquesta conscienciació aconseguim una bona autonomia personal que afavorirà en el futur una bona competència social en els nens i nenes i els permetrà el desenvolupament de les habilitats necessàries per millorar el seu equilibri emocional i benestar psicològic.

Valors

D’igual manera, al llarg del curs, es treballa seguint el programa metodològic “ El bosc de Lem”, per tal que l’alumnat desenvolupi el seu propi coneixement de les emocions i sentiments i els dels seus companys/es. 

Ludilletres

Ludi Primària és un programa que integra les àrees de Llengua catalana i literatura i de Llengua castellana i literatura i que dóna continuïtat al projecte de lectoescriptura que iniciat a Educació Infantil i que permet passar de manera gradual d’una etapa a la següent, amb l’objectiu de desenvolupar les competències lingüístiques i comunicatives dels alumnes, formant així parlants plurilingües i interculturals.

Ludi Primària parteix de la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner. Aquesta teoria evidencia que les persones disposem de diverses intel·ligències que ens permeten aprendre de maneres diverses i des d’enfocaments diferents i està dissenyat per promoure l’aprenentatge de tots els alumnes, tenint en compte les diferències pel que fa a capacitats, ritmes i estils d’aprenentatge, motivacions i interessos.

Ludi Primària permet a cada alumne aprendre de manera adaptada, individualitzada i sempre adequada al seu ritme maduratiu, mitjançant una gran varietat de jocs, estratègies i tècniques.

Vigilants emocionals

A cicle mitjà i superior tenim la figura dels vigilants emocionals del pati. Els nens de 4t, 5è i 6è de primària durant l’estona del pati realitzen una tasca relacionada amb la resolució de conflictes. La seva feina és detectar conflictes, intentar cercar una solució i fer un registre que permet la posterior reflexió a l’aula. El docents actuen com a reforçadors en la cerca d’eines per a la resolució autònoma dels petits conflictes derivats de la convivència.

EntusiasMAT

Aquest projecte d’escola s’ha introduït a infantil i fins a 6è curs d’Educació Primària.

“Amb EMAT es plantegen una àmplia diversitat d’estratègies metodològiques per treballar a l’aula i que impliquen un repte intel·lectual”.

La idea és que l’alumne desperti el seu esperit estratègic i poc a poc aprengui a ser reflexiu (i no impulsiu) i a gaudir del plaer d’inventar i utilitzar procediments esglaonats i graduals.

Projecte Interdisciplinari

Treballem amb grups cooperatius i en llengua anglesa a CS

El treball de recerca és un projecte interdisciplinari que inclou el treball en alguna de les àrees curriculars. El treball per projectes és una opció metodològica que pretén fomentar un aprenentatge més significatiu i motivador pels nens i nenes. Els/les alumnes, un cop coneguin el tema a treballar, hauran de recórrer amb l’ajuda de la mestra, la resta del camí cap a l’aprenentatge i la descoberta. Posteriorment, realitzaran el procés de recerca d’informació; la mestra els guiarà a través de les diferents fonts d’informació (internet, llibres, documentals, revistes, contes,…) intentant estimular en els infants una visió crítica sobre la informació que ens arriba. Treballant d’aquesta forma intentem fomentar als infants la iniciativa i l’autonomia en el seu treball, tot ensenyant-los a “aprendre a aprendre”. Tot aquest procés afavoreix molt la participació i implicació de les famílies. 

Taller d’expressió escrita

En el taller d’expressió escrita busquem la millora de la competència escrita dels alumnes a través d’un procés recursiu, on els nens i nenes reconeguin les diverses fases d’un escrit. Té com a objectiu desenvolupar la imaginació i creativitat dels alumnes a través de la creació de diferents textos i que la seva confiança en les seves habilitats escriptores augmenti. A més a més, els alumnes podran conèixer diferents tipologies i propietats textuals durant el curs. A les classes, es proposaran diferents consignes i estratègies que impulsaran als nens i nenes a escriure els seus propis textos individuals i compartits, on la interacció entre iguals serà un dels pilars del taller. És important, que els alumnes a través d’aquest taller puguin analitzar i reflexionar sobre les seves produccions i ser capaços de participar activament en les diverses fases del procés de composició. Així mateix, han de ser partícips en la revisió, correcció i millora de les seves creacions.

Projecte plurilíngüe

Pel que fa a la llengua anglesa, al llarg de la Primària, gradualment s’incrementen les hores dedicades a l’anglès, fins a arribar a quatre hores al cicle superior.

Art and Craft

Plàstica en anglès a Cicle Inicial

Storytelling a càrrec dels/ de les alumnes de primer de batxillerat.

Exàmens de Cambridge

A l’escola es potencia l’ús de l’anglès i s’ofereix la possibilitat de presentar als nostres alumnes als exàmens oficials de la Universitat de Cambridge, nivells Starters (3r), Movers (5è) i Flyers (6è).

Actualment som Platinum Exam Centre.

Taller de plàstica en anglès

Apostem per potenciar els aspectes sensorials i motors, l’observació, la reflexió, la percepció i desenvolupar la capacitat creativa a través de diferents tècniques plàstiques i experimentals en llengua anglesa a CI i CM

Música

L’educació musical ens ajuda a interrelacionar coneixements, augmentar la capacitat de memòria, l’atenció i concentració dels infants.

Treballem

 • El llenguatge musical 
 • El cant. 
 • Dansa i moviment. 
 • Audició 
 • Iniciació a la pràctica d’un instrument (la flauta soprano).

Educació física

A les sessions d’educació física utilitzarem el joc, ja no només com a finalitat sinó com a mètode d’aprenentatge. Utilitzarem doncs, el joc com a eina fonamental perquè l’infant es desenvolupi harmònicament i relacioni l’activitat física com a font de plaer i millora de la salut. 

Coneguem un artista

Dins de les activitats proposades tant a Arts and Craft com a plàstica els/les nostres alumnes treballen un artista concret a cada curs per a poder conèixer diferents tècniques i estils artístics. Alguns dels autors treballats són: Picasso, Gaudí, Kandinsky….

Informàtica

Fer servir programes de:

 • Edició gràfica: PAINT, Adobe Flash (dibuix vectorial) i introducció a l’animació amb Flash.
 • Edició gràfica en 3D amb Google Sketchup
 • Presentacions multimèdia amb Drive de Google, Open Office Impress.
 • Documents de text, full de càlcul, gràfiques de dades senzilles.
 • Organitzar la feina en Entorns Virtuals d’Aprenentatge: Plataforma Clickedu i Moodle
 • Aprendre a navegar per entorns virtuals adients a la seva edat: Buscar informació al Google, Viquipèdia i navegar pel portal educatiu edu365.cat. 

Robòtica

Algunes de les sessions d’informàtica les treballem amb les tablets per fer per parelles robòtica.

Els maons intel·ligents del LEGO WeDo 3.0 permeten crear models i programar-los per a que facin accions com: Moure’s, transportar petits objectes, posar en marxa una alarma quan detecten moviment (alarma sonora o lumínica)…

També practiquem la programació amb entorns com: Botlogic, Code Studio, Blockly, Kodu…

Tutoria Individualitzada a CS

La nostra experiència diària amb els nois i noies del Cicle Superior ens ha portat a detectar una creixent necessitat d’ establir contactes més estrets entre tutores i alumnes. Els nois i noies d’ aquesta edat tenen personalitats més complexes i també més inquietuds que els alumnes més jovenets. La tasca escolar també es complica i requereix no només el suport i consell dels pares i mares, sinó també una intervenció més directa de les mestres tutores per tal d’ aconsellar i encoratjar els nois i noies en els seus estudis i la seva vida diària al centre. D’aquesta manera, a mig camí entre la tasca de coaching i l’ orientació escolar, sorgeix la tutoria individualitzada, que de forma periòdica i sistemàtica les tutores porten a terme amb els seus alumnes al llarg de tot el curs. Ells mateixos també podran sol·licitar reunions extres davant qualsevol necessitat que puguin tenir en un moment donat. 

És una eina molt important per aprofundir més en el coneixement integral dels nostres alumnes. 

Pla lector

La lectura és un hàbit i cal desenvolupar-lo començant des dels primers anys de vida dels infants. Aquest hàbit cal construir-lo pas a pas. 

 • Introduïm la lectura com a part de la rutina diària des de P3 fins a Batxillerat
 • Fomentem l’hàbit lector 
 • Apadrinament lector a infantil i primària
 • Oferim als alumnes lectures molt diverses per inculcar-los l’interès per la lectura

Contactem amb l’autor a CM i CS.  És una activitat d’animació de la lectura molt gratificant ja que posa en contacte els alumnes amb l’escriptor del llibre que han llegit a través d’instagram.

Segona llengua estrangera: Francès

Els alumnes de 6è de primària, al  darrer del trimestre, fan un taller d’introducció a la llengua francesa per tal de poder fer una elecció d’aquesta matèria optativa el següent curs, a 1r d’ESO. L’objectiu d’aquest taller és que els infants vegin com es desenvoluparà la matèria al llarg dels pròxims 4 cursos de l’ESO

Proves de Competències Bàsiques

Cada any es convoca la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària que avalua les competències i coneixements bàsics que han d’haver adquirit els alumnes al final de l’educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum de l’ESO. Aquesta prova externa que elabora i organitza el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, amb col·laboració amb la Inspecció d’Educació, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres i ha de permetre millorar els resultats dels alumnes i afavorir-ne el pas a l’educació secundària obligatòria.

Proves Cangur

La prova Cangur, coordinada per la Societat Catalana de Matemàtiques, és una activitat que es marca com a objectiu estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques a través del raonament de problemes de diferent tipologia. Aquest curs hi participaran els/les alumnes de 5è i 6è. A la classe, en els tres grups heterogenis, dedicarem alguna sessió a resoldre i treballar entre tots problemes de lògica. Al març els/les alumnes realitzaran una prova a la classe elaborada per la Societat Catalana de matemàtiques.

Sharing to Learn

Alumnes de 4t d’ESO de Sant Joan Despí venen a la nostra escola i participen en el projecteSharing to learna determinats cursos de primària i que té com a objectius:

 • Millorar la competència oral comunicativa de l’alumnat. 
 • Promoure els entorns d’aprenentatge lingüístic no matern a partir de les interaccions personals entre poblacions escolars de l’entorn. 
 • Implementar metodologies d’aprenentatge-servei que permetin apropar l’alumnat de secundària a valors propis de la vida en societat. 
 • Afavorir actituds de compromís i respecte que ajudin a construir un entorn més humà.