Com i què treballem

Acció tutorial acurada

La tasca docent està totalment associada a l’acció tutorial, i en aquesta està implicat tot el professorat.

Contacte permanent entre centre i família

Considerem que la implicació de les famílies en el procés escolar i el treball i la col·laboració mútua entre escola i família és totalment necessari. Això no és possible sense uns mitjans de comunicació fluïts i eficaços, com:

L’agenda de l’alumne/a, on les famílies i professorat poden intercanviar-se informació, concertar entrevistes, comentar incidents, etc.

Comunicacions via electrònica, l’ús del correu electrònic i de la plataforma.

Comunicacions telefòniques per faltes d’assistència a primera hora del matí i de la tarda a través de missatges SMS als mòbils de les famílies.

Dos informes (preavaluacions i notes finals) a cada avaluació.

“Entenem que és fonamental que entre tots dos existeixi una relació i comunicació fluïda, directa, propera i personal”.

Treball en grups reduïts en algunes àrees

Algunes àrees no les treballem amb tot el grup classe per facilitar l’aprenentatge.

Dues de les matèries instrumentals (català i matemàtiques) s’estructuren en tres grups heterogenis per tal de treballar en grups més reduits .

L’anglès es fa en grup reduit per tal de potenciar les habilitats comunicatives dels alumnes.

A les matèries de ciències i tecnologia es realitzen desdoblaments per a potenciar el treball pràctic al taller i laboratoris. En el cas de ciències fem “Laboratory practice”, pràctiques de laboratori en anglès per a reforçar les ciències i fer més habitual l’ús de l’anglès entre els/les nostres alumnes.

Digitalització de l’aula

Totes les classes estan dotades amb pantalla i projector o pissarra digital (PDI) que s’utilitzen com a recurs didàctic en l’aprenentatge de continguts.

Escoles Verdes

El centre està integrat a la Xarxa d’Escoles Verdes amb l’objectiu de què els valors de la sostenibilitat vagin impregnant tots els àmbits del centre.

Mediació Escolar

Disposem d’un equip de mediadors i mediadores integrat per nois i noies, coordinat i dinamitzat per una de les psicòlogues del centre.

La mediació entre iguals és una eina eficaç per ajudar les persones que han tingut un conflicte i així el puguin gestionar de forma positiva, mitjançant el diàleg, potenciant la cooperació i la responsabilitat.

A l’escola s’ofereix la formació en mediació que un cop finalitzada otorga als alumnes el títol de Mediadors. Aquesta formació la realitza la psicopedagoga del centre i té, any darrera any, molt d’èxit entre els nostres alumnes. Aquest curs hi ha més de 20 alumnes de 3r d’ESO.

PROJECTE FORMATIU EXTERN

A tota l’ESO hi ha un programa de xerrades formatives durant tot el curs a càrrec d’entitats externes. Aquestes ens ajuden a fer que els nostres alumnes esdevinguin persones amb criteri i capacitat de reaccionar de forma adequada davant de diferents situacions rebutjant tot tipus de comportament discriminatori. Alguns exemples de tallers són sobre solidaritat, no violència, consum, teatre social, sexualitat, drogues, ciberespecte…

SORTIDES, COLÒNIES, VIATGE FI DE CURS

Per a complementar el currículum es realitzen diverses sortides durant tot el curs i dins el Treball de Síntesi a 2n d’ESO es fa una estada de 4 dies fora del centre a una casa de colònies.

Els alumnes de 4t d’ESO realitzen el viatge de fi de curs a un país estranger on poden practicar la llengua anglesa.