Etapa batxillerat

El Batxillerat és una etapa postobligatòria de dos anys de durada. Té com a finalitat proporcionar als estudiants formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

Permet accedir a estudis posteriors:

· Universitat (a través de la selectivitat)
· Mòduls professionals de grau superior.

Aquest cicle d’estudis secundaris no obligatoris es divideix en tres modalitats de les quals l’Ateneu n’ofereix dues:

Modalitat de Ciències i Tecnologia
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials