Com i què treballem

MATÈRIES

El currículum de batxillerat consta d’una part obligatòria, les matèries comunes i la matèria comuna d’opció, i una part diversificada, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca. A més, l’alumnat té assignada una hora setmanal de tutoria.

LES MATÈRIES COMUNES

Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge. Així doncs, l´alumnat haurà de cursar les matèries comunes, matèries que cursen tots els alumnes de batxillerat independentment de la modalitat que hagin triat.
Les matèries comunes són de 2h o 3h hores setmanals, establert per llei depenent la matèria. A primer de batxillerat es cursen 6 matèries comunes i a segon, 5.

1r Batxillerat

 • Llengua catalana i literatura I
 • Llengua castellana i literatura I
 • Llengua estrangera I (Anglès)
 • Ciències per al món contemporani
 • Filosofia
 • Educació Física

2n Batxillerat

 • Llengua catalana i literatura II
 • Llengua castellana i literatura II
 • Llengua estrangera II (Anglès)
 • Història de la Filosofia
 • Història

LA MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

S’ha de cursar obligatòriament en funció de la modalitat triada per l’alumne i en els dos cursos de batxillerat. Aquestes matèries són:

 • Matemàtiques I i II (per a la modalitat de Ciències i tecnologia)
 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I i II (per a la modalitat de Ciències Socials)
 • Llatí I i II (per a la modalitat d´Humanitats )
 • Fonaments de les Arts I i II (per a la modalitat d’ Arts escèniques)

LES MATÈRIES DE MODALITAT

Les matèries de modalitat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic que orienti en l’àmbit de coneixement escollit, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral determinat.
L’Ateneu ofereix la possibilitat de cursar dos modalitats amb itineraris flexibles:
Modalitat de Ciències i Tecnologia
Modalitat d´Humanitats i Ciències Socials
Les matèries de modalitat són de 4h hores setmanals i s´han d´escollir tres per a cada curs de batxillerat.

Modalitat de Ciències i Tecnologia

Adreçat als alumnes interessats per les ciències empíriques (física, química, biologia), les matemàtiques, les enginyeries i l’arquitectura, els estudis relacionats amb continguts biosanitaris i de la salut, el món dels processos tecnológics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzades en la producció de béns i serveis.

Sortides

Universitat i CFGS (Cicles Formatius de Grau Superior)
Prèvia superació de les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) els alumnes tindran la preparació necessària per accedir preferentment als estudis de les Branques de Coneixement de: ciències, ciències de la salut i enginyeria i arquitectura.

Matèries

 • Matemàtiques I
 • Tecnologia Industrial I
 • Biologia I
 • Física I
 • Química I
 • Dibuix Tècnic I

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

S’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Sortides

Universitat i CFGS (Cicles Formatius de Grau Superior) Prèvia superació de les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) els alumnes tindran la preparació necessària per accedir preferentment als estudis de les Branques de Coneixement de: Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques. L´alumnat desenvoluparà i completarà el seu currículum amb l’ajut de la coordinació de batxillerat i del nostre equip docent i hi adquirirà les tècniques i els procediments per poder-se preparar per als estudis posteriors. Els tutors orientaran en aquesta tasca tan decisiva pel futur dels alumnes.

Matèries

 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
 • Llatí I
 • Economia de l’empresa I
 • Economia I
 • Història del món contemporani
 • Literatura Catalana o Literatura castellana

ACCIÓ TUTORIAL I ORIENTACIÓ

L’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat per tal d’afavorir-ne la maduresa i el creixement personal i la preparació per a una participació responsable en la societat. També la d’orientar per prendre decisions respecte a la continuïtat dels seus estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu perfil personal. L’acció tutorial l’exerceix el conjunt de professors que interactua amb cada grup d’alumnes, amb la coordinació del professor tutor del grup. Aquesta orientació pot tenir el suport dels serveis especialitzats. A la nostra escola els alumnes tenen 1h de tutoria a primer i 1h a segon a nivell curricular, a més de les entrevistes individualitzades i les entrevistes amb els pares i/o tutors legals que permeten el seguiment acadèmic i personal dels nostres alumnes.

TREBALL DE RECERCA

Tots els alumnes han de fer el treball de recerca. Aquest treball ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca i en aprofundir en un àmbit d’interès. Es computa entre les matèries de segon curs amb un pes d´un 10% de la nota global del batxillerat tot i que a l´Ateneu els nostres alumnes comencen el treball a primer de batxillerat i l’acaben el primer trimestre de segon curs. Cada alumne té un tutor/-a de treball de recerca que l’ajuda en l’elaboració i desenvolupament del mateix.

Cada any els Treballs de Recerca dels/de les nostres alumnes de 2n de Batxillerat reben reconeixement i guanyen premis en diferents àmbits i nivells

Cada modalitat consta d’una part comuna, formada per les matèries comunes i la tutoria, i una part diversificada, formada per les matèries de modalitat i el treball de recerca.

El fet d’ofertar quatre itineraris (humanitats, ciències socials, ciències de la natura i salut, tecnològic) per a una sola línia fa que els grups resultin força reduïts, sobretot pel que fa a les assignatures de modalitat i això ens permet poder donar una atenció molt més personalitzada.

“El nostre alumnat assoleix bons resultats tant en proves externes (la totalitat dels alumnes que es presenten a selectivitat aproven) com internes.”.