Com i què treballem

Aprenentatge lectura i escriptura:

Són els aprenentatges més importants de l’educació infantil. El mecanisme d’expressió i comunicació més important que fem servir les persones i la base instrumental de tota la resta de les àrees que estudiaran al llarg d’aquesta etapa i de les següents.

Per a respectar el ritme d’aprenentatge dels nostres infants fem grups de desdoblament a P5 a l’àrea de llengua.

EntusiasMAT

L’objectiu principal d’aquesta proposta pedagògica innovadora és transmetre’ls que les matemàtiques són un instrument per a entendre el món que els envolta, aprendre a desxifrar els missatges que els ofereix l’entorn social i cultural i solucionar problemes reals.

“EntusiasMAT presenta tots els conceptes a partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació, per a passar així del pensament concret al pensament abstracte”.

Promovem el treball de les Intel·ligències Múltiples (I.M.) amb l’objectiu d’estimular totes les estratègies i destreses, ja que els alumnes accedeixen als aprenentatges des de diferents intel·ligències. Amb EMAT, per exemple, presentem els conceptes matemàtics (nombres enters, decimals, estadística, probabilitat, resolució de problemes, etc.) ja sigui a través d’un conte (Intel·ligència lingüisticoverbal), d’un joc cooperatiu (Intel·ligència interpersonal), d’una explicació o d’una reflexió individual (Intel·ligència intrapersonal).

Ludilletres

És un programa de lectoescriptura creativa que té com a objectiu el desenvolupament neurològic dels nens de 3 a 6 anys, ja que valora el llenguatge com a un instrument de comunicació oral i escrit, de representació i de comprensió de la realitat, de construcció del coneixement i d’autoregulació del pensament, de les emocions i de la conducta.

El programa engloba l’expressió oral, la lecrura i l’escriptura, i alhora potencia les habilitats de l’escolta. Sútilitzen recursos lingüistics – per exemple, contes, poemes, rimes, embarbussaments i cançons – que fomenten l’atenció, l’escolta, la memorització i l’expressió oral.

Ludilletres presenta tots els conceptes a partir de la manipulació, l’observació i l’experimentació per passar del pensament concret al pensament abstracte. Promou treballar a partir de les Intel.ligències Múltiples (I.M) amb l’objectiu d’estimular totes les estratègies i destreses mitjançant el joc.

El joc és el mitjà estimulador de les I.M i es basa en l’aprenentatge. A través del joc els infants aprenen, descobreixen, alhora que desenvolupen les capacitats mentals i possibilitats creatives.

Grafomotricitat

Conjuntament amb la lectoescriptura es treballa la grafomotricitat.

Les finalitats fonamentals del treball de la grafomotricitat són: la coordinació ocular manual, l’agudesa visual, l’adquisició del moviment de la pinça i l’orientació espai-temporal.

Projecte

Cada trimestre els infants realitzen un projecte que els permet fomentar la iniciativa i l’autonomia en el seu treball, tot ensenyant-los a “aprendre a aprendre”.

Digitalització de l’aula

El treball amb la pissarra digital (PDI) suposa una iniciació en l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (tic) no només com a element lúdic sinó com a recurs didàctic en l’aprenentatge de continguts de l’educació infantil.

Projecte Plurilíngue

Llengua anglesa

L’educació infantil és un moment en què els/les alumnes estan molt motivats i tenen més facilitat per pronunciar, reproduir i entonar els sons d’una nova llengua.

L’aprenentatge de l’anglès s’inicia a P3 amb dues sessions setmanals, una de les quals es fa en grup reduït per a potenciar l’expressió oral.

Colònies en anglès a P5

Sharing to learn

El centre col·labora amb l’American School en una experiència d’aprenentatge compartit de l’ensenyament de l’anglès. Alumnes d’aquest centre, als quals anomenem “language assistents”, interaccionen amb els infants en anglès, aprofitant el bon model a nivell de lèxic, de pronunciació i d’expressió que aquestes els proporcionen.

Joc simbòlic

Molt significatiu en aquesta etapa educativa ja que el joc és el primer instrument d’aprenentatge que tenen els infants per al coneixement propi i del seu entorn. El joc és indispensable en el procés formatiu i de desenvolupament.

Experimentació

Els nens i nenes en grups reduïts aprenen a partir de la manipulació de diversos materials.

Educació emocional

Els infants aprenen a reconèixer, expressar i gestionar les seves emocions, a superar les dificultats i frustracions i aconseguir ser més sociables i autònoms.

L’hort escolar

És una eina que afavoreix i contribueix a l’educació mediambiental i al desenvolupament indiviadual i social, doncs afegeix una dimensió pràctica als aprenentatges.

Pin It on Pinterest