Com i què treballem

Acció tutorial acurada
La tasca docent està totalment associada a l’acció tutorial, i en aquesta està implicat tot el professorat.
Contacte permanent entre centre i família
Considerem que la implicació de les famílies en el procés escolar i el treball i la col·laboració mútua entre escola i família és totalment necessari. Això no és possible sense uns mitjans de comunicació fluïts i eficaços, com:

L’agenda de l’alumne/a, on les famílies i professorat poden intercanviar-se informació, concertar entrevistes, comentar incidents, etc.

Comunicacions via electrònica, l’ús del correu electrònic i de la plataforma.

Comunicacions telefòniques per faltes d’assistència a primera hora del matí i de la tarda a través de missatges SMS als mòbils de les famílies.

Dos informes (preavaluacions i notes finals) a cada trimestre.

“Entenem que és fonamental que entre tots dos existeixi una relació i comunicació fluïda, directa, propera i personal”.

Treball en grups reduïts en algunes àrees

Algunes àrees no les treballem amb tot el grup classe per facilitar l’aprenentatge.

Dues de les matèries instrumentals (català i matemàtiques) s’estructuren en tres grups heterogenis per tal de treballar en grups més reduits .

L’anglès es fa en grup reduit per tal de potenciar les habilitats comunicatives dels alumnes.

A les matèries de ciències i tecnologia es realitzen desdoblaments per a potenciar el treball pràctic al taller i laboratoris. En el cas de ciències fem “Laboratory practice”, pràctiques de laboratori en anglès per a reforçar les ciències i fer més habitual l’ús de l’anglès entre els/les nostres alumnes.

Projecte Plurilíngue
Project Time

Els/les alumnes de secundària preparen, en grups, activitats en anglès com jocs, contes, cançons… per presentar-les després als infants d’Infantil i Primària.

Aquesta activitat és molt enriquidora pels/per les alumnes dels diferents nivells. Es reforça l’anglès i es fomenta la relació entre diferents edats.

To be an entrepeneur

Programa que es realitza a 3r d’ESO íntegrament en anglès que pretén fomentar el caràcter emprenedor dels/ de les estudiants.

Segona llengua estrangera

A 3r d’ESO, els alumnes que fan francès com a segona llengua, realitzen un intercanvi amb una escola francesa. A principi de curs, es posen l’ateneu i l’escola francesa posen en contacte els alumnes amb els seus “correspondants” per tal que iniciïn la seva coneixença per correu electrònic, xarxes socials, etc. A l’abril, els alumnes francesos visiten l’escola i conviuen amb els nostres alumnes i al juny són els nostres alumnes els que viatgen a França i coneixen l’escola francesa.

Aquesta activitat permet als alumnes de l’escola conèixer la vida i la cultura francesa i poder practicar la llengua francesa.

Digitalització de l’aula
Totes les classes estan dotades amb pantalla i projector o pissarra digital (PDI) que s’utilitzen com a recurs didàctic en l’aprenentatge de continguts.
Escoles Verdes

El centre està integrat a la Xarxa d’Escoles Verdes amb l’objectiu de què els valors de la sostenibilitat vagin impregnant tots els àmbits del centre.

Mediació Escolar
Disposem d’un equip de mediadors i mediadores, per a resoldre problemes, integrat per nois i noies, coordinat i dinamitzat per una de les psicòlogues del centre.

Pin It on Pinterest